เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
กลุ่มพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ E-mail:info@mhesi.go.th TEL 02-0395676-9


 
ประกาศ : แจ้งเปลี่ยน URL ระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา เป็น www.data3.mhesi.go.th
และยกเลิก URL www.data3.mua.go.th หรือ www.data.mua.go.th ตั้งแต่ วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ : สป.อว. ได้เพิ่มรายการตัวเลือกในตารางอ้างอิงของฐานข้อมูลรายบุคคลบุคลากร ปีการศึกษา 2564 รายการที่ 24 SUBSTAFFTYPE_ID (รหัสประเภทบุคลากรย่อย (ประเภทตำแหน่ง)) ตารางข้อมูลประเภทบุคลากรย่อย (REF_SUBSTAFFTYPE) เพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันอุดมศึกษาที่มี MOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือ MOU กับสถานประกอบการ โดยเพิ่ม 2 รหัสดังนี้
รหัส 6 สายวิชาการ (อาจารย์ประจำโดยมี MOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ)
รหัส 7 สายวิชาการ (อาจารย์ประจำโดยมี MOU กับสถานประกอบการ)
แผนปฏิบัติการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แผนปฏิบัติการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
ติดตามการจัดส่งข้อมูลรายบุคคล ปีการศึกษา 2562ภาคการศึกษาที่ 1 (ครั้งที่ 2)
การติดตามผลการใช้ประโยชน์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)
การรับอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เอกสาร 1 เอกสาร 2
ราคากลางเครื่องอ่านบัตรอิเล็คทรอนิกส์ ( Smart Card ) ของกระทรวง ICT หน้า 22
การยืนยันการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)สำหรับปัญหาในการใช้ตารางอ้างอิงคำนำหน้านาม (ref_prefix_name)
ในเรื่องชั้นยศทางทหารที่มีการระบุเพศในบางรายการเช่น ร้อยตรีหญิง, ว่าที่ร้อยตรีหญิง เป็นต้น
ทางสกอ.ได้นำรหัสคำนำหน้านามจากกรมการปกครองมาใช้ ซึ่งถือเป็นมาตราฐานส่วนกลาง
เจ้าหน้าที่ได้สอบถามไปยังกรมการปกครองซึ่งเป็นผู้ออกรหัสดังกล่าวแล้ว ได้ความว่า
กรมการปกครองได้ออกรหัสคำนำหน้านามตามชั้นยศทางทหารที่มีโดยมิได้มีการจำแนกเพศ
จึงขอให้ทางผู้จัดทำข้อมูลใช้รหัสคำนำหน้านามตามที่มีในรายการเท่านั้น
เช่น ร้อยตรีหญิง ให้ใช้เป็น ร้อยตรี, ว่าที่ร้อยตรีหญิง ให้ใช้เป็น ว่าที่ร้อยตรี เป็นต้น (26/07/2555 11.32น.)
ท่านสามารถดูขั้นตอนการทำงานได้ที่นี้ (26/07/2555 17.46น.)
สำหรับการนำเข้าข้อมูลแล้วเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เช่น ข้อมูลกลายเป็นค่าว่าง หรือระบบแจ้งว่าข้อมูลผิด
ซึ่งตรวจสอบแล้วถูกต้อง ให้ดูในส่วนของการใช้ Code Page หรือ EnCoding
ให้เลือกเป็น Unicode UTF-8