การติดตามผลการใช้ประโยชน์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)
[Download]แบบฟอร์มติดตามผลการใช้งานเครื่องอ่านบัตร
[Download]หนังสือกรมการปกครอง
[Download]หนังสือนำ