ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล สถานศึกษา รอบการส่งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ลำดับ สถาบัน สถานะการส่งข้อมูล จำนวนวิทยาเขตที่บันทึก วัน-เวลาที่ส่ง
1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-08-25 17:17:03
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-08-26 11:01:34
3 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-08-26 14:19:22
4 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-08-28 09:43:35
5 มหาวิทยาลัยธนบุรี บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-08-31 09:17:12
6 วิทยาลัยการชลประทาน บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-01 10:42:19
7 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-01 13:47:52
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-06 09:46:16
9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-06 14:40:40
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-07 14:15:16
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บันทึกข้อมูลแล้ว 7 2021-09-07 14:43:33
12 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-07 17:47:00
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บันทึกข้อมูลแล้ว 4 2021-09-09 12:10:05
14 มหาวิทยาลัยรังสิต บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-10 09:38:29
15 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-10 15:13:36
16 วิทยาลัยนครราชสีมา บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-10 15:42:15
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-09-13 10:19:54
18 สถาบันวิทยสิริเมธี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-13 10:57:03
19 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บันทึกข้อมูลแล้ว 12 2021-09-13 14:02:07
20 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-14 09:52:10
21 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-14 13:08:49
22 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-14 15:10:53
23 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-14 15:15:52
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-09-14 15:54:13
25 มหาวิทยาลัยพายัพ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-15 14:37:57
26 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-15 15:36:06
27 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-16 09:32:26
28 วิทยาลัยแสงธรรม บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-16 10:15:43
29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-16 10:26:21
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-16 13:37:29
31 มหาวิทยาลัยนเรศวร บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-16 16:29:10
32 มหาวิทยาลัยสยาม บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-17 10:10:56
33 มหาวิทยาลัยเนชั่น บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-17 11:02:17
34 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-17 11:58:41
35 สถาบันอาศรมศิลป์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-17 15:05:37
36 วิทยาลัยทองสุข บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-19 15:32:53
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-19 16:14:57
38 สถาบันวิทยาลัยชุมชน บันทึกข้อมูลแล้ว 21 2021-09-20 09:30:52
39 สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-09-20 11:17:15
40 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-20 11:28:43
41 วิทยาลัยดุสิตธานี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-20 13:16:23
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-09-20 14:29:49
43 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-20 15:15:15
44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บันทึกข้อมูลแล้ว 3 2021-09-21 08:46:30
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-21 09:19:04
46 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-09-21 09:27:08
47 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-21 09:27:23
48 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ บันทึกข้อมูลแล้ว 5 2021-09-21 10:28:55
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-21 10:31:03
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-21 10:35:55
51 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-21 10:56:30
52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-21 13:21:40
53 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-09-21 13:33:26
54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บันทึกข้อมูลแล้ว 7 2021-09-21 14:39:10
55 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บันทึกข้อมูลแล้ว 3 2021-09-21 15:52:43
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-22 08:45:55
57 มหาวิทยาลัยชินวัตร บันทึกข้อมูลแล้ว 4 2021-09-23 15:53:18
58 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-09-23 18:32:22
59 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บันทึกข้อมูลแล้ว 8 2021-09-23 21:12:47
60 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-09-24 10:44:11
61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บันทึกข้อมูลแล้ว 6 2021-09-27 12:06:06
62 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-27 12:29:16
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-27 14:13:42
64 มหาวิทยาลัยทักษิณ บันทึกข้อมูลแล้ว 3 2021-09-27 16:43:30
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-27 21:20:56
66 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน บันทึกข้อมูลแล้ว 3 2021-09-28 11:36:46
67 มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-09-28 16:53:33
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-09-29 12:45:43
69 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-29 16:14:32
70 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกข้อมูลแล้ว 5 2021-09-29 22:38:12
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-30 01:00:23
72 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บันทึกข้อมูลแล้ว 4 2021-09-30 13:51:24
73 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-09-30 22:25:06
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-10-01 11:02:29
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-10-01 11:28:40
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-10-01 17:22:00
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-10-01 17:48:16
78 สถาบันรัชต์ภาคย์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-10-02 17:12:08
79 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-10-03 21:20:08
80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-10-04 09:55:05
81 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-10-04 10:08:32
82 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-10-05 09:43:42
83 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บันทึกข้อมูลแล้ว 5 2021-10-05 15:59:06
84 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-10-06 10:24:48
85 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-10-07 12:00:23
86 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-10-14 15:39:00
87 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-10-15 12:15:16
88 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ บันทึกข้อมูลแล้ว 18 2021-10-20 13:13:12
89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-10-21 14:14:58
90 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-10-21 14:41:03
91 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-10-29 15:42:42
92 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บันทึกข้อมูลแล้ว 5 2021-11-08 15:30:39
93 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-11-23 13:34:47
94 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-11-23 13:58:39
95 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-11-23 14:21:20
96 มหาวิทยาลัยศิลปากร บันทึกข้อมูลแล้ว 3 2021-11-24 15:59:35
97 มหาวิทยาลัยนครพนม บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-11-25 16:09:41
98 มหาวิทยาลัยภาคกลาง บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-11-25 16:57:24
99 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-11-26 22:45:46
100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-11-30 13:38:18
101 มหาวิทยาลัยบูรพา บันทึกข้อมูลแล้ว 3 2021-11-30 14:36:39
102 มหาวิทยาลัยเกริก บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-01 10:26:56
103 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-01 11:25:02
104 สถาบันกันตนา บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-12-01 14:41:43
105 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย บันทึกข้อมูลแล้ว 4 2021-12-02 12:47:26
106 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-02 13:23:44
107 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-12-02 13:46:45
108 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-02 14:31:00
109 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-02 14:52:59
110 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-02 14:56:43
111 มหาวิทยาลัยราชธานี บันทึกข้อมูลแล้ว 3 2021-12-03 08:57:09
112 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-12-03 09:10:24
113 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-03 10:49:21
114 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-03 14:05:30
115 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-03 15:52:25
116 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2021-12-03 16:16:21
117 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บันทึกข้อมูลแล้ว 4 2021-12-07 10:55:40
118 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-07 11:24:42
119 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บันทึกข้อมูลแล้ว 5 2021-12-07 16:36:26
120 สถาบันการบินพลเรือน บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-07 17:09:26
121 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-08 10:35:53
122 มหาวิทยาลัยปทุมธานี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-08 10:58:32
123 มหาวิทยาลัยรามคำแหง บันทึกข้อมูลแล้ว 3 2021-12-08 13:58:29
124 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บันทึกข้อมูลแล้ว 3 2021-12-09 09:21:44
125 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย บันทึกข้อมูลแล้ว 3 2021-12-13 10:58:04
126 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-13 17:15:49
127 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-14 15:37:53
128 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-15 11:10:00
129 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-15 14:44:03
130 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-16 14:16:14
131 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-20 21:07:02
132 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-21 10:59:08
133 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-12-23 14:02:48
134 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2022-01-05 13:47:23
135 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2022-02-02 16:06:38
136 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2022-02-24 11:40:14
137 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2022-02-24 13:59:14
138 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2022-02-25 10:19:04
139 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2022-02-25 18:16:42
140 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2022-02-27 10:04:32
141 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2022-03-01 11:00:59
142 มหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2022-03-02 09:53:38
143 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2022-03-04 17:08:48
144 มหาวิทยาลัยคริสเตียน บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2022-03-07 15:11:39
145 มหาวิทยาลัยตาปี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2022-03-29 12:27:31
146 วิทยาลัยเชียงราย บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2022-03-31 09:45:33
147 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2022-07-01 13:08:53