จัดอันดับตามความถูกต้องของข้อมูล และความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล

 

ประเภทข้อมูล   ปีการศึกษา   รอบการส่งที่ ˆ  

ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล บุคลากร รอบการส่งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ชื่อสถานศึกษา วันที่ส่งข้อมูล ผลการดำเนินงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2022-02-25 12:22:54   100%
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   2022-02-23 21:50:30   100%
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   2022-04-19 17:42:05   100%
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   2022-09-08 14:38:32   100%
5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   2022-02-28 13:56:57   100%
6 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   2022-03-31 15:03:11   100%
7 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   2022-02-18 09:56:33   100%
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2022-03-04 12:47:25   100%
9 มหาวิทยาลัยคริสเตียน   2022-03-02 11:17:18   100%
10 มหาวิทยาลัยชินวัตร   2022-02-18 16:48:21   100%
11 มหาวิทยาลัยตาปี   2022-03-02 10:00:59   100%
12 มหาวิทยาลัยทักษิณ   2022-02-24 16:09:12   100%
13 มหาวิทยาลัยธนบุรี   2022-02-08 10:54:20   100%
14 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2022-02-24 09:06:08   100%
15 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   2022-02-24 17:59:45   100%
16 มหาวิทยาลัยนครพนม   2022-02-23 18:50:26   100%
17 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   2022-02-21 10:28:57   100%
18 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   2022-02-15 10:55:17   100%
19 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   2022-02-21 15:11:00   100%
20 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   2022-02-23 10:20:05   100%
21 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก   2022-02-23 14:27:02   100%
22 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด   2022-07-29 14:39:38   100%
23 มหาวิทยาลัยนเรศวร   2022-02-04 08:43:41   100%
24 มหาวิทยาลัยบูรพา   2022-02-24 00:45:08   100%
25 มหาวิทยาลัยปทุมธานี   2022-02-23 14:12:49   100%
26 มหาวิทยาลัยพะเยา   2022-09-23 11:22:12   100%
27 มหาวิทยาลัยพายัพ   2022-02-15 15:51:41   100%
28 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก    
29 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   2022-02-24 10:51:49   100%
30 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   2022-02-21 16:52:43   100%
31 มหาวิทยาลัยภาคกลาง   2022-02-19 12:16:24   100%
32 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2022-02-17 14:53:13   100%
33 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   2022-02-24 10:04:31   100%
34 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   2022-02-23 18:13:06   100%
35 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   2022-02-17 10:51:34   100%
36 มหาวิทยาลัยมหิดล   2022-01-24 13:06:33   100%
37 มหาวิทยาลัยรังสิต   2022-02-07 14:08:12   100%
38 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   2022-02-18 12:12:16   100%
39 มหาวิทยาลัยราชธานี   2022-05-09 20:02:05   100%
40 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   2022-02-12 14:26:37   100%
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   2022-02-23 16:56:57   100%
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   2022-08-03 10:57:23   100%
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   2022-02-18 18:08:53   100%
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   2022-02-25 09:22:23   100%
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   2022-02-09 09:37:51   100%
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   2022-05-02 14:29:40   100%
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   2022-04-22 15:13:58   100%
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   2022-08-18 12:24:17   100%
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   2022-03-03 16:56:45   100%
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   2022-02-22 13:31:03   100%
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   2022-02-24 09:35:03   100%
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   2022-02-23 16:24:24   100%
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   2022-02-25 13:05:53   100%
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   2022-01-11 14:23:44   100%
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   2022-03-08 10:51:20   100%
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   2022-02-28 14:33:55   100%
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   2022-02-25 11:17:16   100%
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   2022-02-23 14:25:40   100%
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   2022-03-03 15:39:04   100%
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   2022-03-08 16:22:27   100%
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   2022-02-26 12:52:20   100%
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   2022-02-25 13:27:36   100%
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   2022-02-24 12:48:47   100%
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   2022-03-31 21:30:49   100%
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   2022-02-24 12:19:55   100%
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   2021-12-27 15:39:36   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   2022-02-23 09:44:56   100%
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   2022-03-14 12:27:16   100%
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   2022-02-28 14:59:26   100%
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   2022-02-01 15:57:04   100%
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   2022-02-17 13:27:10   100%
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   2022-02-17 15:50:12   100%
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   2022-02-18 12:58:21   100%
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   2022-01-14 16:55:47   100%
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   2022-02-19 14:39:21   100%
78 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   2022-02-24 12:43:30   100%
79 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2022-02-22 11:42:55   100%
80 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   2022-04-20 15:07:34   100%
81 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   2022-03-03 16:17:31   100%
82 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2022-02-24 19:24:37   100%
83 มหาวิทยาลัยศรีปทุม   2022-02-25 13:05:35   100%
84 มหาวิทยาลัยศิลปากร   2022-02-24 20:42:47   100%
85 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2022-03-22 18:02:04   100%
86 มหาวิทยาลัยสยาม   2022-02-24 19:05:53   100%
87 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   2022-02-22 14:18:37   100%
88 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2022-02-28 17:18:48   100%
89 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   2022-02-21 10:35:13   100%
90 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   2022-01-21 16:35:15   100%
91 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   2022-02-22 13:55:56   100%
92 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   2022-09-19 10:32:29   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
93 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   2022-02-18 11:52:45   100%
94 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
95 มหาวิทยาลัยเกริก   2022-02-24 16:51:09   100%
96 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2022-02-24 22:20:52   100%
97 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   2022-04-26 13:03:36   100%
98 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   2022-03-14 14:13:28   100%
99 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา    
100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2022-03-31 13:12:20   100%
101 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   2022-02-22 14:54:37   100%
102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2022-02-25 00:40:10   100%
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   2022-02-17 14:51:41   100%
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   2022-02-14 14:56:35   100%
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   2022-02-23 14:56:24   100%
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   2022-02-24 17:03:10   100%
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   2022-02-08 15:56:24   100%
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   2022-02-20 17:05:15   100%
109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   2022-03-04 10:06:40   100%
110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   2022-02-02 11:46:17   100%
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   2022-02-24 08:50:18   100%
112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   2022-03-01 20:38:57   100%
113 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   2022-03-03 18:41:27   100%
114 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   2022-02-22 15:06:13   100%
115 มหาวิทยาลัยเนชั่น   2022-03-10 09:57:43   100%
116 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น    
117 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)    
118 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   2022-02-24 17:17:08   100%
119 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2022-01-31 10:15:06   100%
120 มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2022-02-24 16:00:43   100%
121 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   2022-02-22 17:27:03   100%
122 วิทยาลัยการชลประทาน   2022-01-10 13:30:52   100%
123 วิทยาลัยดุสิตธานี    
124 วิทยาลัยทองสุข   2022-02-23 15:36:50   100%
125 วิทยาลัยนครราชสีมา   2022-02-11 11:59:39   100%
126 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   2022-03-09 14:08:37   100%
127 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์    
128 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   2022-02-24 11:22:56   100%
129 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   2022-08-10 16:54:10   100%
130 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก    
131 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ    
132 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ   2022-02-24 15:01:17   100%
133 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ   2022-03-07 09:31:34   100%
134 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต   2022-02-18 13:20:18   100%
135 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ   2022-03-09 14:28:31   100%
136 วิทยาลัยสันตพล   2022-02-24 22:26:37   100%
137 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง   2022-02-17 11:22:32   100%
138 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง    
139 วิทยาลัยเชียงราย   2022-07-27 16:06:18   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
140 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   2022-02-24 17:29:43   100%
141 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   2022-02-24 18:47:06   100%
142 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์   2022-02-04 14:33:01   100%
143 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้   2022-04-08 16:04:14   100%
144 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   2022-02-23 13:17:57   100%
145 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   2022-01-26 09:28:31   100%
146 วิทยาลัยแสงธรรม   2022-02-22 09:58:37   100%
147 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี    
148 สถาบันกันตนา    
149 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   2022-02-27 17:41:53   100%
150 สถาบันการบินพลเรือน   2022-09-16 14:34:38   100%
151 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย   2022-02-23 10:10:13   100%
152 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน   2022-02-23 13:56:59   100%
153 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา   2022-02-02 17:57:24   100%
154 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   2022-02-21 15:58:48   100%
155 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   2022-02-07 15:47:24   100%
156 สถาบันพระบรมราชชนก    
157 สถาบันรัชต์ภาคย์   2022-02-18 16:24:20   100%
158 สถาบันวิทยสิริเมธี   2022-02-24 16:23:22   100%
159 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค   2022-02-18 16:04:13   100%
160 สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา   2022-02-22 09:40:51   100%
161 สถาบันวิทยาลัยชุมชน   2022-02-21 09:50:32   100%
162 สถาบันอาศรมศิลป์   2022-02-18 17:11:43   100%
163 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา   2022-02-24 16:45:49   100%
164 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   2022-07-27 03:09:10   100%
165 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   2022-03-18 14:00:59   100%
166 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย   2022-03-03 10:23:32   100%
167 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ    
168 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   2022-02-24 16:01:01   100%
169 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    
170 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
171 โรงเรียนนายเรือ    
172 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช    
173 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก